zobacz testy produktów na naszym kanale

Loctite 7070-400ml Reiniger(odtłuszcz.)

LOCTITE

Loctite 7070-400ml Reiniger(odtłuszcz.)

Cena: 46,72 zł z VAT (37,98 zł netto)

Zapytaj naszego sprzedawcy: 322 567 134 lub biuro@loxpol.pl

Produkt LOCTITE® 7070 jest niewodnym rozpuszczalnikiem na bazie węglowodoru, nie zawierającym CFC, przeznaczonym do zmywania i odtłuszczania powierzchni przed klejeniem. Można go stosować zamiast 1.1.1-trójchloroetanu (chloroform metylowy) w ogólnoprzemysłowych procesach myjących.


Zastosowanie
Używany do ostatecznego mycia przed montażem w celu usunięcia z powierzchni przeznaczonych do klejenia większości smarów, olejów, płynów smarnych, opiłków i pyłów metalowych. Można go stosować natryskowo lub imersyjnie w procesach myjących w temperaturze pokojowej albo podwyższonej.
UWAGA: Produkt 7070 nie jest przewidziany jako rozpuszczalnik do wypłukiwania produktów Loctite z urządzeń dozujących ani do czyszczenia płytek lub elementów obwodów drukowanych.


Wskazówki dotyczące stosowania
Produkt Loctite 7070 nadaje się do metali, wielu tworzyw sztucznych i elastomerów. W tabelach zamieszczonych w karcie technicznej są przedstawione wyniki stosowania produktu 7070 i 1.1.1-trójchloroetanu na różnych tworzywach sztucznych i elastomerach. Ponieważ zróżnicowanie materiału może powodować brak kompatybilności, wskazane jest sprawdzenie części oraz uszczelek, uszczelnień i O-ringów sprzętu myjącego przed ostatecznym zastosowaniem produktu Loctite 7070.


Magazynowanie
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomiesz-czeniu w temperaturze pomiędzy 8oC a 28oC (46oF a 82oF). Optymalna temperatura to dolna połowa tego zakresu. Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginal-nym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu. Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można otrzymać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej. Zmywacz ten jest sklasyfikowany jako SUBSTANCJA ŁATWO PALNA (wg określenia OSHA) i musi być przechowywany w szczególny sposób, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia i środków utleniających. Pojemniki natryskowe nie zawierają aerozolu i nie muszą być przechowywane jak typowe opakowania pod ciśnieniem.


Dane techniczne.
  • Typ chemiczny - Mieszanina węglowodorów
  • Wygląd - Bezbarwna ciecz
  • Ciężar właściwy przy 25°C - 0.75
  • Temp. zapłonu, (TCC), °C - 54
  • Zakres wrzenia, °C - 154 do 210
  • Rezystywność, ASTM D4308, - 1.3
  • Zawartość substancji aromatycznych, % - <1
  • Prężność pary, mmHg: 25 °C - < 5.0
  • Wartość Kauri-Butanolu (KB)ASTM D1133-61 - 31
  • Temperatura samozapłonu, °C ASTM E659-78 - 398